Loading...

จ ะ รั กใ ค รนั้นก็ เ ลื อ ก ค บกับคนที่เขายอมเ ห นื่ อ ยเพื่อคุณ ไม่ใช่คนที่คุณต้องเ ห นื่อย เพื่อเขา

Loading...

จงเลือกคบกับคนที่เขายอมเห นื่อยเพื่อคุณ ไม่ใช่คนที่คุณต้องเ หนื่อยเพื่อเขา คู่ชีวิต

ไม่ต้องดีที่สุด ขอแค่ เข้าใจกันก็พอแล้ว เมื่อบุญพาวาสนาส่งให้เรานั้นมาเป็นคู่ชีวิต

เธอไม่จำเป็นต้องดีที่สุดหรอก ขอแค่เธอเขาใจฉันก็พอแล้วคู่ชีวิตกับคู่รักต่างกันคู่ชีวิต

หมายถึงคนอยู่กับคุณ ไม่ว่าย ามทุ กข์ ย ามสุข แต่คู่รัก หมายถึง คนที่จะอยู่กับคุณ

ในเวลาที่มีความสุขเท่านั้น แต่เมื่อเกิดความทุ กข์ขึ้นมา เขาอาจจะทิ้งคุณไปหาความรักใหม่

แต่คู่ชีวิตจะอยู่กับคุณ คอยแก้ปั ญห าให้คุณอยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นที่พักใจไม่ว่าคุณจะเจออะไรร้ ายๆมาแค่ไหนก็ตามอย่ าเลือก คนที่คุณต้องเหนื่ อยเพื่อเขาตลอด แต่จงเลือกอยู่กับคนที่พร้อมจะเห นื่อยลำบ าก สุขและทุ กข์ไปพร้อมคุณ อยู่เป็นความรักในฐานะคู่ชีวิต

คู่ชีวิตไม่จำเป็นต้องดีที่สุดหรอก ขอแค่เป็นคู่ชีวิตที่เข้าใจกัน ก็พอแล้วไม่หวังว่าคู่ชีวิตต้องดีที่สุด ขอแค่มี คู่ชีวิตที่เข้าใจกัน ก็พอแม้นมีวาสนาขอแค่บ้านแสนสงบสุข ไม่หวังอัครสถานหลังโตมั่นคงหากแต่แข็งแรงอบอุ่นด้วยความรักใ คร่กลมเกลียว ไม่หวังบ้านสวยงามเลิศหรู

หากแต่งามหมดจรดด้วยจิตใจของครอบครัวที่ปรารถนาดีต่อกัน

ไม่หวังพร้อมสรรพสิ่งแวดล้อมแห่งสวนสวรรค์

หากแต่เป็นสังคมเอื้อเฟื้อ รายล้อมด้วยเพื่อนบ้านเป็นมิตร

ขอแค่มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกันไม่หวังว่าต้องดีที่สุดหากแต่ดี

สมกัน ศีลเสมอกัน ไม่หวังว่าสวย หล่อลากดิน หากแต่เดิน

ไปด้วยกันแล้วส่งเสริม ไม่หวังเป็นช้ างเท้าหน้าเท้าหลัง

หากแต่เดินเคียงกันไปในทุ กวันดี ร้ ายด้วยรอยยิ้มขอแค่มีงานที่รักเป็นเสาหลักรายได้ ไม่หวังงานที่มีหน้ามีตาอ วดใครๆ

หากแต่เป็นงานที่ทำแล้วมีความสุข นายดี เพื่อนดี ลูกน้องดีไม่หวังรายได้มหาศาลหากแต่สมความสามารถติดตัว

Loading...